สำนักงานตรวจสอบภายใน [Internal Audit Office] ยินดีต้อนรับ

Date Title
02/03/2022 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2565
02/03/2022 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
02/03/2022 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2565
02/03/2022 กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29/10/2021 กรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21/09/2020 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21/09/2020 กรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21/09/2020 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11/08/2020 แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10/07/2020 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Date Title
16/08/2022 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15/07/2021 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11/08/2020 แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16/10/2019 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
16/10/2019 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
28/08/2019 แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
06/08/2018 แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
29/08/2013 แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10/08/2012 สรุปผลการประเมินความเสี่ยง (ฉบับประเมินตนเอง)
10/08/2012 แนวทางการตอบแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2556