Get Adobe Flash player

หน่วยตรวจสอบภายใน [Internal Audit Unit] ยินดีต้อนรับ

Date Title
11/08/2020 แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16/10/2019 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
16/10/2019 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
28/08/2019 แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
06/08/2018 แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
29/08/2013 แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10/08/2012 สรุปผลการประเมินความเสี่ยง (ฉบับประเมินตนเอง)
10/08/2012 แนวทางการตอบแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2556
08/08/2012 แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2556

Welcome to Internal Audit Unit