Get Adobe Flash player
หน้าแรก | งานบริหารงานทั่วไป | แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.2555

แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.2555

 ข้อมูลเพิ่มเติม : http://audit.obec.go.th/IAQA.pdf