แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2556

ขอให้หน่วยรับตรวจทุกที่ กรอกข้อมูลลงในแบบประิเมินความเสี่ยง (ฉบับประเมินตนเอง) และส่งคืนมายังหน่วยตรวจสอบภายใน มทร.ศรีวิชัย ภายในวันที่  20  สิงหาคม 2555  เพื่อให้ทางหน่วยตรวจสอบภายใน ได้นำข้อมูลดังกล่าว มาทำการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2556 ต่อไปค่ะ
AttachmentSize
หนังสือนำ.pdf250.71 KB
แบบประเมินความเสี่ยง (ฉบับประเมินตนเอง).xls44.5 KB