แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรวบรวมหลักฐานที่ใช้ในการประเมิน

 

   เอกสารที่จะใช้แนบกับแบบสอบถาม การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น เพื่อเป็นการลดปริมาณเอกสารที่จะต้องรวบรวม จึงขอให้ท่านจัดส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง (Self- Assessment Report) แทนเอกสารดังกล่าว

 

AttachmentSize
แบบสอบถามปัจจัยความเสี่ยง 256228.55 KB
บันทึกข้อความ369.04 KB