แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. หนังสือแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ งปม. พ.ศ. 2564

2. บัญชีปัจจัยเสี่ยงและหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

4. แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับองค์กร

5. แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงาน

6. แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2564  ระดับกิจกรรม

7. แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2564 (สำหรับหน่วยเบิกจ่าย)

8. แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2564  (สำหรับกอง/สำนัก)

9. แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2564  (สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)