ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

 

 

นางนุจรี  โปฏกรัตน์
 
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน