ค่ารักษาพยาบาล

 

 ►  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

 ►  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

 ► แนวปฎิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ฉบับที่ 2)

      ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 979 ลว.27 ก.ย. 64

 ► แนวปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

      (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 694 ลว. 6 ส.ค. 64 

 ► หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

      ที่ กค 0416.2/ว 681 ลว. 5 ส.ค. 64

 ► หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ

      กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 3)

      ด่วนที่สุด ที่  กค 0416.4/ว 471 ลว. 8 ก.ค. 64

 ► แนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ ว 268 ลว. 11 พ.ค. 64

 ► หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน

      ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว 199 ลว. 7 เม.ย. 64

 ► หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553