ข้อมูลบุคลากร

 

งานบริหารงานทั่วไป
 

 

 นางทิพย์เกสร สืบประดิษฐ์

 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 งานตรวจสอบภายใน  
 
                                  
 

  นางสาวอารีรัตน์  ช่วยแก้ว                                                นางสาวธัญญลักษณ์ ตรงจิตต์

 ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน                                            ตำแหน่ง  นักตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

งานติดตามและประเมินผล
 
 

                                 

 

   นางสาวปิยะวรรณ  ดำรงค์ชาติ                                        นางสาวจารุวรรณ ปานประดิษฐ์

       ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน                                      ตำแหน่ง  นักตรวจสอบภายใน