Get Adobe Flash player
หน้าแรก | ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

 

งานบริหารงานทั่วไป
 

 

 นางทิพย์เกสร สืบประดิษฐ์


 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 งานตรวจสอบ  
 
                                       
 

  นางสาวพรพรรณ  เกื้อบุญ                                                นางสาวธัญญลักษณ์ ตรงจิตต์

 ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน                                            ตำแหน่ง  นักตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

งานติดตามและประเมินผล
 
 

                                 

 

   นางสาวปิยะวรรณ  แซ่ตั้น                                        นางสาวจารุวรรณ ปานประดิษฐ์

                            ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน                                      ตำแหน่ง  นักตรวจสอบภายใน