ค่าการศึกษาบุตร

 

พระราชกฤษฎีเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 2 กค. 0422.3/ว 145

     ลว. 21 เมษายน 2553 

► ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 27 16 ม.ค. 61

► ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ที่ กค 0408.5/ว 22 ลว. 12 ม.ค. 61

► แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา

     ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว   371 ลว. 22 ก.ย. 60

► ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลว. 28 มิ.ย. 59

► ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ด่วนที่สุดที่ กค. 0422.3/ว 390 ลว. 30 ตุลาคม 2552