ค่าการศึกษาบุตร

ทางหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ทำการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร เพื่อประกอบความรู้ความเข้าใจ และเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตรไว้เบื้องต้น

ดังรูปที่แสดง  

 ...คลิกที่รูป เพื่ออ่านเนื้อหา...

และสามารถศึกษาเพิ่มเิติม ได้ที่ เอกสารแนบด้านล่างนี้ 

AttachmentSize
พระราชกฤษฎีกาเงินเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 252362.46 KB
หนังสือด่วนที่สุดที่ กค. 0422.3/ว 390 ลว. 30 ตุลาคม 2552225.09 KB
หนังสือด่วนที่สุดที่ กค. 0422.3/ว 201 ลว. 15 มิถุนายน 2553124 KB
หนังสือที่ กค. 0422.3/ว 145 ลว. 21 เมษายน 2553126.31 KB
หนังสือที่ กค. 0422.3/ว 149 ลว. 26 เมษายน 2553101.08 KB
หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0408.5/ว 27 ลว.16 มกราคม 2561627.93 KB