ข่าวกรมบัญชีกลาง

 

ฉบับที่10/2565 22 ก.พ.65  กรมบัญชีกลาง ชี้แจงเกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญในปัจจุบัน ไม่มีปรับลดหรือยกเลิกแต่อย่างใด ย้ า!! อย่าหลงเชื่อข่าวลือ
 ฉบับที่ 9/2565 17 ก.พ. 65   กรมบัญชีกลางอ านวยความสะดวก สามารถใช้ข้อมูลนิติบุคคลในระบบ e-GP แทนการยื่นส าเนาเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
ฉบับที่ 8/2565 13 ก.พ. 65  กรมบัญชีกลางเพิ่มความคล่องตัวการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินไม่เกิน 100 ลบ. ขานรับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
ฉบับที่ 7/2565 7 ก.พ. 65  กรมบัญชีกลางมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศฯ ปี 63 ให้ 32 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมหน่วยงานในการใช้เงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
ฉบับที่ 6/2565 2 ก.พ. 65  กรมบัญชีกลางยกเลิกแนวทางปฏิบัติตาม ว 845 และยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน แก้ไขปัญหาการสมยอมกันในการเสนอราคา
ฉบับที่ 5/2565 28 ม.ค. 65  กรมบัญชีกลางแจงการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก.พ. – เม.ย. 65
ฉบับที่ 4/2565 25 ม.ค. 65  1 ก.พ. 65 กรมบัญชีกลางพร้อมใช้ระบบ Digital Pension บูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ บำเหน็จบำนาญยุคใหม่ ใส่ใจวัยเกษียณ
ฉบับที่ 3/2565 16 ม.ค. 65  กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายปี 65 ไตรมาสแรก  ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 31.73% พร้อมขานรับนโยบาย เร่งก่อหนึ้ผูกพันภายในไตรมาส 2 
ฉบับที่ 2/2565 10  ม.ค. 65   กรมบัญชีกลางปรับปรุงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว เสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด 19 เพื่อให้สอดรับกับค่าบริการในปัจจุบัน
ฉบับที่ 1/2565 7  ม.ค. 65  บก. ปรับปรุงหัตถการและข้อบุ่งชี้ของสถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวนัดผ่าตัดล่วงหน้า 
ฉบับที่ 56/2564 30 ธ.ค. 64  กรมบัญชีกลางเลื่อนขึ้นระบบ New GFMIF Thai
 ฉบับที่ 55/2564 30 ธ.ค. 64    บก.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ายารักษาโรคมะเร็ง 4 รายการ เริ่มมีผลสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่  1 ม.ค. 65
ฉบับที่ 54/2564 28 ธ.ค. 64   กรมบัญชีกลางรุดประสานทายาทของพลเมืองดีที่เสียชีวิตจากการช่วยเหลือคนตกคลองและถูกกระแสไฟฟ้าดูด ที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อตรวจจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยฯ
ฉบับที่ 53/2564  22 ธ.ค. 64  กรมบัญชีกลาง ย้ำ! ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญและพลทหารกองประจำการ ที่เคยใช้บัญชีเงินฝาก ธ.ธนชาต หรือ ธ.นครหลวงไทย (เดิม) เร่งขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากใหม่ เพื่อให้ได้รับเงินเดือน เบี้ยหวัด และบำนาญต่อเนื่อง
ฉบับที่ 52/2564  18 ธ.ค. 64  กรมบัญชีกลางเตรียมความพร้อม ใช้ระบบ Digital Pension บูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ ย้ำ! ผู้มีสิทธิ ตรวจสอบข้อมูลของตนให้ถูกต้อง ตรบถ้วน
ฉบับที่ 51/2564 30 พ.ย. 64  4 ม.ค. 65 กรมบัญชีกลางพร้อมขึ้นระบบ NEW GFMIS Thai ทั่วประเทศ
ฉบับที่ 50/2564 29 พ.ย. 64   กรมบัญชีกลางเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี 64 ประหยัดงบประมาณได้กว่า 7.8 หมื่นล้านบาท
ฉบับที่ 49/2564 10 พ.ย. 64  กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์เบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง เริ่ม 12 พ.ย. 64
ฉบับที่ 48/2564 28 ต.ค. 64  กรมบัญชีกลางแจงการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ย. - ธ.ค. 64
ฉบับที่ 47/2564 26 ต.ค. 64   กรมบัญชีกลางเดินหน้า! พิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 9 จำนวน 101 ราย
ฉบับที่ 46/2564  20 ต.ค. 64   กรมบัญชีกลางแก้ไขแบบสัญญาในส่วนการคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า เพื่อลดภาระให้ผู้ประกอบการสามารถนำหลักประกันไปบริหารเงินทุนได้คล่องตัวมากขึ้น
ฉบับที่ 45/2564 19 ต.ค. 64   บก.เร่งพิจารณาคุณสมบัติผุ้ประกอบการงานก่อสร้าง และประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ ที่มีสิทธิ์เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 8 จำนวน 173 ราย
ฉบับที่ 44/2564 7 ต.ค. 64  131 ปี กรมบัญชีกลางมุ่งมั่นสานต่อภารกิจ ขานรับนโยบายรัฐบาลพร้อมขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน
ฉบับที่ 43/2564 30 ก.ย.64   กรมบัญชีกลางอนุมัติหลักการให้ส่วนราชการสามารถจัดซื้อชุดตรวจ ATK ได้ พร้อมชี้แจงประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK ขององค์กรเภสัชกรรม
ฉบับที่ 42/2564 23 ก.ย. 64  กรมบัญชีกลางสนับสนุนและเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ EEC บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อความสะดวก คุ้มค่า โปรงใส ตรวจสอบได้
ฉบับที่ 41/2564  20 ก.ย. 64   กรมบัญชีกลางชี้แจงกรณีข่าวข้าราชการ พม. ยักยอกเงินกลุ่มเปราะบาง ไม่เคยเป็นบุคลากรกรมบัญชีกลาง
ฉบับที่ 40/2564 1 ก.ย. 64  3 ก.ย. 64 กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ตกเบิก ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ฉบับที่ 39/2564  23 ส.ค. 64   กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลัง ตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด19
ฉบับที่ 38/2564 20 ส.ค. 64  กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ฉบับที่ 37/2564  18 ส.ค. 64   กรมบัญชีกลางปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ฉบับที่ 36/2564 15 ส.ค. 64   กรมบัญชีกลางอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน
ฉบับที่ 35/2564 14 ส.ค. 64  กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ฉบับที่ 34/2564 10 ส.ค. 64   กรมบัญชีกลางกำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด 19 ให้สอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบัน
ฉบับที่ 33/2564 7 ส.ค. 64  กรมบัญชีกลางออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

ฉบับที่ 32/2564

6 ส.ค. 64   กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางนัดหมายล่วงหน้า กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การเข้าใช้งานในระบบ GFMIS ในช่วงโควิด 19 
ฉบับที่ 30/2564  12 ก.ค. 64  กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาตัวที่บ้าน (Home lsolation) และกรณีมีอาการผิดปกติภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19
ฉบับที่ 29/2564  8 ก.ค. 64  กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานในช่วงโควิด 19 สำหรับลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ  
ฉบับที่ 28/2564  1 ก.ค. 64  กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจ การเตรียม การจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงการพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณปี  65
ฉบับที่ 27/2564 25 มิ.ย. 64   บจ. เผยผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม ไดรมาส 2 ปี 64 ประหยัดงบประมาณได้ 4.8 หมื่น ลบ. เน้นย้ำ! ความเชื่อมั่นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ฉบับที่ 26/2564   17 มิ.ย. 64  กรมบัญชีกลางออกแนวทางการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นทางเลือกให้หน่วยงานของรัฐ นำไปใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มความคล่องตัว ลดขั้นตอน สะดวกและรวดเร็ว