การตรวจสอบภายใน

 

 

► การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

     กค 0409.2/ว 1068 ลว. 26 ต.ค. 64 

► แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

     กค 0409.3/ว 851 ลว. 1ก.ย. 64

► แนวปฎิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  กค. 0409.2/ว 782  ลว. 20 ส.ค. 64 

► แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

     กค 0409.3/ว 112 ลว.27 ก.ค. 64

► การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน กค 0409.4/ว 47 ลว.28 ม.ค. 64 

► หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  

► หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2564 

► หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (แก้ไขถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564)