การตรวจสอบภายใน

 

-ความหมายของการตรวจสอบภายใน

-การปฏิบัติงานภาคสนาม

-สาระสำคัญของการตรวจสอบภายใน

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551

-ความคาดหวังของผู้ตรวจสอบภายใน เมื่อเข้าตรวจสอบ