ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

► ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน ละการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ.2549  

► ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2552 

► ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

 ► มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

      ด่วนที่สุด นร 0506/  ว 24 ลว. 6 ก.พ. 56

 ► ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ

      ที่ กค 0409.6/ว 399 ลว. 15 พ.ย. 60

 ► ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม ที่ กค 0409.6/ว 392 ลว. 3ต.ค. 48