ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

AttachmentSize
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526100.56 KB
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 252765.91 KB
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 252853.73 KB
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 252955.28 KB
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 253472.5 KB
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 254157.47 KB
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548488.38 KB
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553145.54 KB
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 256089.88 KB
0409.6-ว 24 ลว.20 กุมภาพันธ์ 2547 การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ.pdf156.32 KB
กค 0409.6-ว 127 ลว. 9 กันยายน 2548 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด.pdf40.01 KB
กค 0409.6-ว 78 ลว. 15 กันยายน 2549 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด.pdf147.35 KB
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550243.73 KB
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าบเนื่องในการเดินทางไปราชการ38.45 KB
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับบที่ 2 พ.ศ. 2554124.13 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 106 ลว. 2 มี.ค. 59 การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 60.25 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 165 ลว. 22 ธ.ค. 59 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย 239.74 KB
ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ ว 35 ลว. 2 มี.ค. 63 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201977.41 KB