ติดต่อเรา


 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 2  
มทร.ศรีวิชัย  เลขที่  1  ถนนราชดำเนินนอก  ตำบลบ่อยาง  
อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000 
 
โทรศัพท์  0-7431-7100  ต่อ  1150  
 โทรสาร  0-7431-7121