แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฎิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน


แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจในภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไตรมาส 2

   - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไตรมาส 4 

แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจในภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ไตรมาส 1

   - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ไตรมาส 2

   - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ไตรมาส 3