กฎบัตร

กฎบัตร 2555

กฎบัตร  :  เป็นรายละะเอียดแสดงถึงแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  ซึ่งระบุถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตลอ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »