ประชาสัมพันธ์

แนวทางการตอบแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2556

 

แนวทางการตอบแบบประเมินฯ  เพื่ออธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามค่ะ

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2556

ขอให้หน่วยรับตรวจทุกที่ กรอกข้อมูลลงในแบบประิเมินความเสี่ยง (ฉบับประเมินตนเอง) และส่งคืนมายังหน่วยตรวจสอบภายใน มทร. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »