Get Adobe Flash player
Home |

ประชาสัมพันธ์

แนวทางการตอบแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2556

 

แนวทางการตอบแบบประเมินฯ  เพื่ออธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามค่ะ

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2556

ขอให้หน่วยรับตรวจทุกที่ กรอกข้อมูลลงในแบบประิเมินความเสี่ยง (ฉบับประเมินตนเอง) และส่งคืนมายังหน่วยตรวจสอบภายใน มทร. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรวบรวมหลักฐานที่ใช้ในการประเมิน