งานตรวจสอบ

สรุปผลการประเมินความเสี่ยง (ฉบับประเมินตนเอง)

 จากแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2556 มีผลสรุปความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

แนวทางการตอบแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2556

 

แนวทางการตอบแบบประเมินฯ  เพื่ออธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามค่ะ

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2556

ขอให้หน่วยรับตรวจทุกที่ กรอกข้อมูลลงในแบบประิเมินความเสี่ยง (ฉบับประเมินตนเอง) และส่งคืนมายังหน่วยตรวจสอบภายใน มทร. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 - แบบฟอร์มแบบสอบถามความคิดเห็นปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »