สรุปผลการประเมินความเสี่ยง (ฉบับประเมินตนเอง)

 จากแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2556 มีผลสรุปความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้