แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรวบรวมหลักฐานที่ใช้ในการประเมิน 
 
     เอกสารที่จะใช้แนบกับแบบสอบถาม การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น เพื่อเป็นการลดปริมาณเอกสารที่จะต้องรวบรวม จึงขอให้ท่านจัดส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง (Self- Assessment Report) แทนเอกสารดังกล่าว
AttachmentSize
เกณฑ์การประเมิน287 KB
แบบสอบถามปัจจัยความเสี่ยง 256169 KB
PDF 25611.64 MB