แบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2556

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2556

ขอให้หน่วยรับตรวจทุกที่ กรอกข้อมูลลงในแบบประิเมินความเสี่ยง (ฉบับประเมินตนเอง) และส่งคืนมายังหน่วยตรวจสอบภายใน มทร. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »