กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2565

 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2565