Post date
21/09/2020 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21/09/2020 กรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21/09/2020 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11/08/2020 แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10/07/2020 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
16/10/2019 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
16/10/2019 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16/10/2019 กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16/10/2019 กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
28/08/2019 แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
06/08/2018 แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17/03/2017 กรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน
13/05/2016 5ส Plus
23/03/2015 ขอกำหนดแนวทางปฏิบัติการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
29/08/2013 แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10/08/2012 แนวทางการตอบแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2556
08/08/2012 แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2556